31Maj
By: Khrybitwy.pl Wł.: 31 maja 2021 In: News PL Comments: 0

W ostatnim czasie docierają informacje o rzekomej likwidacji Kompleksu Handlowego Rybitwy, nie potwierdzają tego jednak jakiekolwiek działania właściciela obiektu, którym od lat jest Korporacja Gospodarcza EFEKT S.A.

Należy podkreślić, iż Kompleks Handlowy Rybitwy stanowi bazę zaopatrzenia dla tysięcy sklepów detalicznych, gastronomii oraz punktów zbiorowego żywienia z całej południowej Polski.

KH RYBITWY zaopatruje aglomeracje miejskie w hurtowe ilości produktów i od 30 lat jest największym hurtowym rynkiem rolno-spożywczym na terenie Małopolski. Jako rynek hurtowy pełni znaczącą rolę w zaopatrywaniu aglomeracji w produkty rolne, przyczyniając się do poprawy jakości oferowanej żywności oraz rozwoju regionu.

Wbrew pogłoskom o rzekomej likwidacji Kompleksu Handlowego Rybitwy, rynek hurtowy ma się dobrze i zgodnie z przyjętą polityką realizuje „cele i kierunki strategiczne nakierowane na jego rozwój i zwiększenie dotychczasowej efektywności gospodarowania oraz utrwalenie wizerunku i wzmocnienie pozycji rynkowej obiektu, przy założeniu realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych”.

Na terenie Kompleksu Handlowego Rybitwy działalność prowadzi około 230 przedsiębiorców oraz 450 producentów rolnych, którzy codziennie zaopatrują w świeże warzywa i owoce Małopolskę ale także Podkarpacie, Lubelszczyznę, świętokrzyskie i śląskie, jak również zagranicę tj.: Słowację, Czechy, Węgry i Rumunię. Dlatego mając na uwadze poprawę warunków prowadzonej przez nich działalności Spółka podjęła w ostatnim czasie szereg inwestycji odtworzeniowych w celu unowocześnienia obiektu i stworzenia optymalnych warunków dla prowadzonego tu handlu hurtowego produktami nieprzetworzonymi.

W głównej mierze skoncentrowano się głównie na poprawie infrastruktury i działaniach usprawniających funkcjonowanie, i tak:

 • zakończono I etap modernizacji głównej drogi wjazdowej poprzez jej poszerzenie i wymianę nawierzchni na solidną nawierzchnię betonową przystosowaną do dużych obciążeń wraz z wymianą sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • przygotowano stanowiska handlowe do handlu owocami sezonowymi poprzez wybrukowanie wraz z odwodnieniem,
 • przygotowano plac parkingowy na 120 miejsc,
 • wydzielono 20 miejsc do załadunków/rozładunków dla pojazdów powyżej 6 ton, kolejne 10 stanowisk jest w trakcie przygotowywania,
 • na bieżąco prowadzone są remonty sieci wodno-kanalizacyjnych oraz nawierzchni z kostki brukowej w różnych częściach Kompleksu,
 • przeprowadzono stacji transformatorowej oraz modernizację oświetlenia, które zapewnia dogodne warunki dla handlu w porze nocnej,
 • zmodernizowano systemu monitoringu telewizyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa osób prowadzących działalność na terenie KH Rybitwy,
 • wyeliminowano wwóz olbrzymich ilości śmieci z zewnątrz i wdrożono skuteczny system gospodarowania odpadami, a dla Klientów zapewniono kilkadziesiąt koszy betonowych rozstawionych po całym terenie,
 • sukcesywnie usprawniana jest organizacja ruchu poprzez wytyczanie dróg jednokierunkowych,
 • wykonano remonty części nawierzchni dróg, zapewniające bezpieczne poruszanie się zwłaszcza wózkami widłowymi po terenie; remonty nawierzchni będą kontynuowane.

Ponadto dla producentów rolnych i sadowników wydzielone są stanowiska handlowe:

 • około 450 rotacyjnych stanowisk handlowych na placu rolnym, około 100 stanowisk jest w trakcie przygotowywania, w tym 50 zadaszonych dla sprzedawców detalicznych,
 • około 160 stanowisk handlowych dla producentów owoców.

Przedstawione działania dowodzą, iż Zarząd Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A. dostrzegając konieczność zmian i potrzeb wszystkich Klientów jak również strategicznej roli KH Rybitwy w dystrybucji świeżych warzyw i owoców, pomimo niesprzyjających często uwarunkowań, nadal nieustannie będzie dążył do poprawy warunków funkcjonowania na terenie Kompleksu Handlowego Rybitwy.