Pasek KHRYBITWY owoce i warzywa

Regulamin Kompleksu Handlowego RYBITWY

§ 1

 1. Właścicielem i prowadzącym Kompleks Handlowy „Rybitwy”, położony w Krakowie, przy ulicy Półłanki 33A jest Korporacja Gospodarcza „EFEKT” S.A. w Krakowie.
 2. Każda osoba poprzez sam fakt wstąpienia lub wjazdu, w szczególności pojazdem mechanicznym, na teren KH Rybitwy wyraża zgodę na podporządkowanie się zasadom wynikającym z niniejszego regulaminu.

  § 2

 1. W KH Rybitwy może być prowadzona działalność polegająca na hurtowym handlu wszelkiego rodzaju artykułami spożywczymi, produktami rolnymi oraz artykułami przeznaczonymi dla produkcji rolnej, prowadzeniu lokali gastronomicznych i świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. W obiektach KH Rybitwy dopuszczalne jest prowadzenie działalności innej niż określona w pkt 1 niniejszego paragrafu, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a Korporacją Gospodarczą „EFEKT” S.A.
 3. Na terenie KH Rybitwy handel odbywać się może wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
 4. Miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, o których mowa w punkcie poprzednim to:
  1. Obiekty handlowe oznaczone liczbami oraz literami oznaczającymi dany sektor, są to:
         – Sektor – Owoce sezonowe miękkie
         – Sektor – Cytrusy
         – Sektor – Artykuły spożywcze
         – Sektor – Pomidory i ogórki
         – Sektor – Plac rolny
  2. Stanowiska handlowe – przeznaczone do wprowadzania nieprzetworzonych płodów rolnych, w szczególności warzyw i owoców do obrotu bezpośrednio ze stanowisk handlowych.

5. Obiekty handlowe oraz stanowiska handlowe są wyznaczone liniami, ograniczającymi miejsce handlu.

§ 3

 1. Uprawnionymi do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie KH Rybitwy są podmioty posiadające wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, posiadający ważną umowę najmu lub ważny bilet wjazdu.
 2. Podmioty gospodarcze działają we własnym imieniu i na własny rachunek.
 3. Uprawnionymi do wprowadzania płodów rolnych do obrotu handlowego są pełnoletnie osoby. fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych posługujący się pojazdami, którymi wwożą i tymczasowo przechowują towary przeznaczone na sprzedaż a ponadto uiściły opłatę wjazdową z tytułu udostępnienia powierzchni handlowej dla pojazdu, którym wwożone są płody rolne o wielkości odpowiadającej obszarowi oznaczonego stanowiska handlowego lub pojazdu, którym posługuje się użytkownik, na czas i w wysokości określonej w tabeli opłat.
 4. Uprawnionymi do wprowadzania płodów rolnych do obrotu handlowego są także osoby, które nie spełniły warunków wymienionych w punkcie 3 niniejszego paragrafu, ale zawarły z KH Rybitwy stosowną umowę cywilnoprawną regulującą sposób wprowadzania płodów rolnych do obrotu handlowego z obiektów usytuowanych na terenie KH Rybitwy.
 5. Uiszczenia opłaty wjazdowej użytkownik dokonuje z góry – w chwili wjazdu pojazdem na teren KH Rybitwy. Dowodem zawarcia umowy i uiszczenia opłaty jest wręczony użytkownikowi paragon fiskalny wraz z biletem wjazdu zawierający numer rejestracyjny pojazdu oraz datę i godzinę ważności biletu, którym posługuje się użytkownik. Jeżeli użytkownik nie uiścił opłat wymienionych w punkcie 3 niniejszego paragrafu w chwili wstąpienia na teren KH Rybitwy, a zamierza wprowadzać płody rolne do obrotu handlowego, jest zobowiązany do samodzielnego uiszczenia stosownych opłat bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania zamierzonych czynności w punktach poboru opłat na bramach wjazdowych.
 6. Pobór opłat realizowany jest przez upoważnionych pracowników tylko w wyznaczonych punktach znajdujących się przy bramach wjazdowych na teren KH Rybitwy i wyjazdowych z terenu KH Rybitwy oraz u mobilnego inkasenta.
 7. W przypadku stwierdzenia przez upoważnionego pracownika, iż użytkownik korzysta ze stanowisk handlowych bez tytułu prawnego (dokumentu wpłaty – paragon fiskalny) potwierdzającego uiszczenie opłat, użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz KH Rybitwy opłaty regulaminowej za nieuprawnione korzystanie z nieruchomości należącej do Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A. w wysokości określonej w tabeli opłat.
 8. Jeżeli osoba wymieniona w punkcie 3 niniejszego paragrafu, zamierza korzystać z usług realizowanych przez KH Rybitwy dłużej aniżeli wynika to z wysokości opłaty uiszczonej w momencie wjazdu na teren KH Rybitwy to obowiązany jest on do uiszczenia opłat, o których mowa w punkcie 3 na kolejny przedział czasowy w sposób i w wysokości wynikającej z tabeli opłat.
 9. W przypadku stwierdzenia przez upoważnionego pracownika, iż osoba wymieniona w punkcie 3 niniejszego paragrafu korzystała z usług realizowanych przez KH Rybitwy, a nie uiściła opłat naliczanych w sposób i w wysokości wynikającej z tabeli opłat za kolejne przedziały czasowe, zobowiązany jest wtedy do uiszczenia na rzecz KH Rybitwy opłaty regulaminowej za nieuprawnione korzystanie z nieruchomości należącej do Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A. w wysokości określonej w tabeli opłat.
 10. Osoba wymieniona w punkcie 3 niniejszego paragrafu korzystająca z oznaczonego stanowiska handlowego zobowiązuje się do umieszczenia ekspozycji płodów rolnych, które wprowadza do obrotu handlowego w obrębie wyznaczonych linii wydzielających oznaczone stanowisko handlowe.
 11. W przypadku stwierdzenia przez upoważnionego pracownika, iż użytkownik nie wywiązuje się z postanowień punktu 10 lub punktu 3 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz KH Rybitwy opłaty regulaminowej w wysokości określonej w tabeli opłat.
 12. Osoba wymieniona w punkcie 3 niniejszego paragrafu wyjeżdżając pojazdem z terenu KH Rybitwy dobrowolnie zgadza się na zakończenie udostępnienia stanowiska handlowego w celu świadczenia usług realizowanych przez KH Rybitwy.
 13. Osoby wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu są obowiązane do korzystania ze stanowiska handlowego użytkowanym pojazdem, którego numer rejestracyjny został umieszczony na bilecie wjazdu.
 14. Osoby nie posługujące się pojazdem, a zamierzające zająć stanowisko handlowe, są obowiązane zgłosić ten zamiar upoważnionemu pracownikowi, przy czym podlegają opłatom wymienionym w punkcie 3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, uiszczenia opłaty za udostępnienie stanowiska na czas określony, a na dowodzie wpłaty (paragon fiskalny) umieszczone jest nazwisko osoby, która uiściła opłatę.

§ 4

Użytkownik ma prawo zarezerwować oznaczone stanowisko handlowe na zasadach obowiązujących w KH Rybitwy.

§ 5

 1. Wjazd i parkowanie pojazdem na teren KH Rybitwy podlega opłacie wjazdowej.
 2. Obowiązek uiszczenia opłaty wjazdowej można zrealizować każdorazowo w chwili wjazdu na teren KH Rybitwy bądź w formie abonamentu w sytuacjach i na zasadach opisanych w załączniku nr 1 do Regulaminu – Zasady używania kart klienta i specjalnych kart terminowych, bądź jednorazowo. Pobór opłaty wjazdowej realizowany jest przez upoważnionych pracowników KH Rybitwy w punktach poboru opłat znajdujących się na bramach wjazdowych na teren KH Rybitwy.
 3. Stawki opłaty wjazdowej, określone są w tabeli opłat oraz opublikowane, jako „Tabela opłat” w miejscu ogólnie dostępnym przed wjazdem na teren KH Rybitwy. Wysokość opłaty abonamentowej określona została w tabeli opłat.
 4. Dowodem uiszczenia opłaty wjazdowej jest posiadanie paragonu fiskalnego wraz z biletem wjazdu zawierający numer rejestracyjny pojazdu oraz datę i godzinę ważności biletu, którym posługuje się użytkownik.
 5. Zasady wydawania i użytkowania kart klienta upoważniających do uiszczenia opłaty wjazdowej w formie abonamentu zawarte zostały w załączniku do niniejszego regulaminu określającego zasady używania kart klienta (Załącznik nr 3 do Regulaminu Rynku Hurtowego – Zasady używania kart klienta i specjalnych kart terminowych).
 6. Uiszczenie opłaty wjazdowej umożliwia parkowanie pojazdem w obrębie ciągów komunikacyjnych lub wskazanych miejsc przeładunku na czas załadunku z zamiarem wywiezienia zakupionych towarów poza teren KH Rybitwy.
 7. Od obowiązku uiszczenia opłaty wjazdowej zwolnione są poniżej wskazane osoby w następujących sytuacjach:
  1. Osoby wymienione w paragrafie 3 niniejszego regulaminu – w sytuacji dostarczania i wywożenia przez nich towarów handlowych, urządzeń, rzeczy do i z objętych umową najmu powierzchni handlowych na czas potrzebny do wykonania tych czynności. Osobom tym administracja KH Rybitwy wydaje odpowiednie przepustki w formie karty, uprawniającej do wjazdu na teren KH Rybitwy. Zasady wydawania przepustek i kart wynikają z zawartych przez te osoby z KH Rybitwy umów najmu. Zwolnienie nie dotyczy sytuacji wjazdu w celu innym aniżeli określony powyżej.
  2. Osoby wykonujące usługi na zlecenie KH Rybitwy lub Najemców, na czas określony w tabeli opłat lub na czas potrzebny do wykonania usługi – na podstawie przepustki jednorazowej (wjazd serwisowy) w momencie wjazdu przez upoważnionego pracownika w oznaczonym punkcie poboru opłat przy bramie wjazdowej na teren KH Rybitwy.
  3. Osoby dostarczające towary do obiektów handlowych, z zastrzeżeniem, iż są to osoby inne niż wskazane w paragrafie 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu. Zwolnienie z uiszczenia opłaty wjazdowej jest udzielane na czas określony w tabeli opłat, na podstawie indywidualnej przepustki jednorazowej (dostawa) wystawianej przez upoważnionego pracownika w oznaczonym punkcie poboru opłat na bramie wjazdowej na teren KH Rybitwy. Uzyskanie przepustki jednorazowej jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu w chwili wjazdu na teren KH Rybitwy upoważnionemu pracownikowi w punkcie poboru opłat dokumentu stwierdzającego zakup przez Najemców wwożonych towarów lub usług. Przekroczenie limitu czasu wyznaczonego w zwolnieniu z opłaty wjazdowej skutkuje obowiązkiem uiszczenia przez dostawcę opłaty wjazdowej za czas parkowania lub opłat wymienionych w paragrafie 3 pkt 3, jeżeli stwierdzono użytkowanie stanowiska handlowego.
  4. Osoby inne, które na podstawie odrębnych uregulowań uzyskały zwolnienie z uiszczenia opłaty wjazdowej, na podstawie indywidualnej przepustki jednorazowej na czas oznaczony.
 8. Użytkownik wyjeżdżając pojazdem z terenu KH Rybitwy dobrowolnie zgadza się na zakończenie opłaconego w momencie wjazdu przedziału czasu przebywania na terenie KH Rybitwy.
 9. Użytkownik jest obowiązany uiścić opłatę za każdy kolejny rozpoczęty przedział czasu parkowania, jeżeli wynika to z tabeli opłat.
 10. Użytkownik jest zobowiązany przedstawić potwierdzenie opłaty uprawnionemu pracownikowi na każde jego żądanie.
 11. Osoby nie wyrażające zgody na podporządkowanie się zasadom opisanym w punktach od 1 do 10 niniejszego paragrafu, a zamierzające zostać użytkownikiem obowiązane są do parkowania użytkowanych pojazdów na wyznaczonych parkingach bezpłatnych lub poza obszarem KH Rybitwy.

§ 6

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zabrania wszelkich odpadów, opakowań i rzeczy stanowiących pozostałości po prowadzonej działalności.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia stanowiska handlowego, które użytkował w stanie niepogorszonym. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi odnośnie stanowiska handlowego użytkownik zgłasza przed jego zajęciem.
 3. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonywania przez użytkowników obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz postanowienia paragrafu 5 punkt 7, Zarząd Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A. może ustanowić zwrotną kaucję gwarancyjną na wwóz artykułów rolnych kapustnych.
 4. Zasady obejmujące sposoby postępowania w przypadku ustanowienia zwrotnej kaucji gwarancyjnej oraz wysokość kaucji określone zostaną w formie zarządzenia wprowadzonego uchwałą Zarządu Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A.

§ 7

 1. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności w korzystaniu z infrastruktury KH Rybitwy oraz zabezpieczaniu mienia wprowadzanego na obszar nieruchomości będących własnością Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A.
 2. Pozostawienie pojazdu po zakończeniu działalności na terenie KH Rybitwy bez uprzedniego zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi potrzeby pozostawienia pojazdu na określony czas po zakończeniu działalności jest niedozwolone. Użytkownik posługujący się takim pojazdem obowiązany jest uiścić opłatę regulaminową w wysokości określonej w tabeli opłat.
 3. W przypadku nie stosowania się do ustaleń z pkt 2 niniejszego paragrafu pozostawiony pojazd może zostać, na koszt właściciela, wywieziony na parking strzeżony, znajdujący się poza terenem KH Rybitwy.
 4. Upoważniony pracownik ma prawo żądać zmiany miejsca postoju pojazdów mechanicznych, włącznie z opuszczeniem terenu KH Rybitwy w przypadku, gdy wymagają tego czynności:   a) związane z utrzymaniem właściwego stanu czystości obiektów KH Rybitwy,   b) polegające na usuwaniu pozostałości opadów atmosferycznych,   c) inne, wynikające z przepisów prawa, związane z właściwym utrzymaniem obiektów przeznaczonych do handlu.
 5. W przypadku nie stosowania się do ustaleń z punktu 4 niniejszego paragrafu użytkownik posługujący się pojazdem mechanicznym jest obowiązany uiścić opłatę regulaminową. Ponadto pojazd taki może zostać, na koszt właściciela, wywieziony na parking strzeżony, znajdujący się poza terenem KH Rybitwy.

§ 8

 1.  Na terenie KH Rybitwy zabrania się:
  1. przebywania osób w stanie nietrzeźwym
  2. spożywania alkoholu,
  3. używania środków odurzających,
  4. prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  5. prowadzenia bądź uczestniczenia w grach hazardowych,
  6. prowadzenia salonów masażu i biur/agencji towarzyskich,
  7. prowadzenia usług wywołujących hałas, wibracje i zanieczyszczających środowisko oraz usług, których świadczenie utrudnia prawidłowe funkcjonowanie KH Rybitwy lub jest uciążliwe dla otoczenia,
  8. wprowadzania zwierząt,
  9. handlu i sprzedaży broni, amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów pirotechnicznych, płynów łatwopalnych i gazów, a także napojów alkoholowych, oraz wszelkich materiałów pornograficznych (książek, czasopism, itp.).
  10. wnoszenia lub używania materiałów i substancji niebezpiecznych (materiały żrące, wybuchowe, pirotechniczne),
  11. parkowania samochodów w sposób zakłócający ruch na terenie KH Rybitwy lub w jego najbliższym sąsiedztwie,
  12. sprzedaży oraz składowania towarów na przejściach, jezdniach, chodnikach i innych wyznaczonych ciągach komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu, a w szczególności składowania ich w sposób tamujący ruch i tym samym utrudniający dostęp użytkowników do infrastruktury KH Rybitwy,
  13. pozostawiania na terenie KH Rybitwy i w najbliższym otoczeniu po wyznaczonych godzinach handlu: wózków, skrzynek, innych opakowań oraz urządzeń handlowych.
  14. zanieczyszczania terenu KH Rybitwy, wwożenia śmieci z zewnątrz (np. z miasta, prywatnej posesji), nieczystości i innych odpadów.
  15. otwierania pojemników na odpady w celach niezgodnych z ich przeznaczeniem
  16. przebywania osób niepełnoletnich bez opieki dorosłych,
  17. palenia tytoniu w miejscach nieoznaczonych.
 2. Nie przestrzeganie powyższych zakazów stanowi podstawę nałożenia opłaty regulaminowej na użytkownika, w wysokości wynikającej z tabeli opłat

§ 9

 1. Uszkodzenie lub zniszczenie mienia będącego własnością KH Rybitwy podlega obowiązkowi pokrycia strat wynikających z tego tytułu oraz, gdy szkoda powstała wskutek umyślnego działania lub nie przestrzegania Regulaminu, opłacie regulaminowej w wysokości wynikającej z tabeli opłat.
 2. KH Rybitwy może zwolnić osobę, o której mowa w punkcie 1 z obowiązku uiszczenia opłaty regulaminowej na podstawie decyzji upoważnionego pracownika zatwierdzonej przez Dyrektora KH Rybitwy.

§ 10

Na terenie KH Rybitwy w ruchu pojazdów mechanicznych obowiązują zasady określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

§ 11

Wszystkie osoby wprowadzające towary do obrotu handlowego na terenie KH Rybitwy, obowiązane są znać i przestrzegać wszystkie przepisy sanitarne dotyczące warunków i zasad sprzedaży w odniesieniu do towarów, których sprzedaż ta dotyczy.

§ 12

Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących przepisów w niezbędnym zakresie, a także do przestrzegania zarządzeń porządkowych wydawanych przez upoważnionych pracowników, w ramach obowiązujących norm prawnych.

§ 13

W przypadku powtarzającego się naruszania obowiązków nałożonych na użytkownika niniejszym regulaminem oraz na podstawie wprowadzonych zarządzeń upoważnionych pracowników określających zakaz wstępu dla osób niepożądanych na terenie KH Rybitwy jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy umożliwiającej korzystanie z obszaru KH Rybitwy przez osoby niepożądane i nie wpuszczenia ich na teren KH Rybitwy włącznie z ustanowieniem zakazu wjazdu pojazdem, którym posługiwał się taki użytkownik.

§ 14

 1. Opłata regulaminowa nakładana jest na użytkownika w sytuacjach wskazanych w niniejszym Regulaminie, a także w innych przypadkach nie zastosowania się przez użytkownika do zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Podstawą do nałożenia przez upoważnionego pracownika KH Rybitwy na użytkownika opłaty regulaminowej jest stwierdzenie zaistnienia naruszenia, w formie protokołu wewnętrznego, opisującego zdarzenie, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
 3. Użytkownik, niezwłocznie po stwierdzeniu przez upoważnionego pracownika zaistnienia sytuacji, o której mowa w punkcie 1 i sporządzeniu protokołu, uiszcza opłatę regulaminową do rąk upoważnionego pracownika tylko w punkcie poboru opłat w znajdującego się przy bramie wyjazdowej lub Biurze Obsługi Klienta
 4. Jeżeli użytkownik nie uiścił nałożonej opłaty regulaminowej zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, a opuścił teren KH Rybitwy zobowiązany jest do uiszczenia opłaty regulaminowej w momencie następnego wjazdu na teren KH Rybitwy, po czym może zostać użytkownikiem.
 5. Uiszczenie opłaty regulaminowej jest równoznaczne z przyznaniem przez użytkownika, iż nie zastosował się do zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.
 6. Po pobraniu opłaty upoważniony pracownik ma obowiązek wydania użytkownikowi dokumentu wpłaty, który jest dowodem uiszczenia opłaty regulaminowej. Dokument wpłaty potwierdzający uiszczenie opłaty regulaminowej musi zawierać następujące informacje:
  1. numer protokołu wewnętrznego sporządzonego przez upoważnionego pracownika, opisującego zaistniałą sytuację, o którym mowa w ust. 2,
  2. wysokość nałożonej opłaty regulaminowej, ustalonej wg tabeli opłat,
  3. czytelny podpis upoważnionego pracownika przyjmującego opłatę,
  4. pieczęć firmy wraz z kolejnym numerem dokumentu wpłaty.
 7. W przypadku nieuzasadnionej odmowy uiszczenia opłaty regulaminowej mogą zostać wobec użytkownika zastosowane sankcje przewidziane w paragrafie 13 niniejszego regulaminu.

§ 15

Przetwarzanie wszelkich danych osobowych, a w szczególności ewidencjonowanie numerów rejestracyjnych pojazdów, którymi posługują się użytkownicy odbywa się zgodnie z zapisami USTAWY o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO.

§ 16

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na całym terenie KH Rybitwy, jest umieszczony na tablicy informacyjnej w Biurze KH Rybitwy, oraz na tablicy informacyjnej przy bramie wjazdowej, ponadto jest udostępniony na stronie internetowej www.khrybitwy.pl prowadzonej przez KH Rybitwy oraz stanowi załącznik do umów najmu z Najemcami KH Rybitwy.
 2. Zarząd Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie KH Rybitwy.
 3. Zmiany Regulaminu dokonywane są w formie przyjętej w KH Rybitwy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2022 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu KH Rybitwy
Zasady używania kart klienta i specjalnych kart terminowych

§ 1

 1. Karta klienta jest własnością KH Rybitwy.
 2. Karta klienta jest wydawana osobom prowadzącym działalność gospodarczą, zamierzającym korzystać z terenu KH Rybitwy w ramach postanowień paragrafu 5 Regulaminu KH Rybitwy i chcącym uiszczać opłatę wjazdową w formie abonamentu.
 3. Podstawą do wydania karty klienta jest prowadzenie działalności gospodarczej.
 4. Karta Klienta o przeznaczeniu wymienionym w punkcie 2 niniejszego paragrafu wyróżniona jest zielonym kolorem tła naniesionego na powierzchnię karty i oznaczona kodem paskowym. Na karcie dodatkowo umieszczona jest nazwa firmy oraz nr rejestracyjny samochodu, którym będzie posługiwał się Klient.
 5. Upoważniony pracownik może odmówić wydania karty klienta, jeżeli zachodzi domniemanie, iż użytkownik mógłby korzystać z karty klienta w inny sposób niż jest to wskazane w paragrafie 5 Regulaminu KH Rybitwy.

§ 2

 1. Na podstawie karty klienta użytkownik może uiścić opłatę wjazdową w formie abonamentu.
 2. Stawki opłaty abonamentowej są określone w tabeli opłat.
 3. Uprawnienia wynikające z uiszczenia opłaty wjazdowej w formie abonamentu przysługują użytkownikowi od momentu uiszczenia opłaty na określoną liczbę wjazdów.
 4. Karta Klienta uprawnia do wjazdu i parkowania na terenie KH Rybitwy i stanowi dowód posiadanych przez użytkownika uprawnień.

§ 3

 1. Karta Najemcy KH Rybitwy jest szczególnym rodzajem karty Najemcy, która zezwala na wjazd z towarem do stanowiska handlowego na terenie KH Rybitwy. Karta nie upoważnia do parkowania pojazdu na terenie KH Rybitwy po dokonaniu dostawy do obiektu handlowego.
 2. Karta Najemcy KH Rybitwy jest wydawana Najemcom na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy użytkownikiem a KH Rybitwy. Liczba wydawanych kart jest uzależniona od powierzchni najmu, zgodnie z poniższym:
  1. do 30m2 – 1 karta
  2. 31-50m2 – 2 karty
  3. 51-100m2 – 3 karty
  4. 101-200m2 – 4 karty
  5. pow.200m2 – 5 kart
 3. W indywidualnych przypadkach – na wniosek Najemcy będzie możliwość wydania większej liczby kart niż wynika to z powyższych zasad.
 4. Aby otrzymać kartę Najemcy KH Rybitwy należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta wniosek o wydanie karty, którego wzór jest integralną częścią niniejszego Załącznika.
 5. Karta Najemcy KH Rybitwy jest własnością KH Rybitwy.
 6. Karta Najemcy KH Rybitwy wyróżniona jest niebieskim kolorem tła naniesionego na powierzchnię karty i oznaczona kodem paskowym. Na karcie dodatkowo umieszczona jest nazwa firmy, nr rejestracyjny samochodu oraz numer umowy.

§ 4

 1. Karta specjalna jest wydawana osobom, które na podstawie zapisów zawartych w paragrafie 5 Regulaminu KH Rybitwy mogą zostać zwolnione z uiszczania opłaty wjazdowej.
 2. Karta specjalna jest wydawana w formie plastikowej karty na czas określony, zawierającej oznaczenia identyfikujące osobę uprawnioną do wjazdu i parkowania w obrębie stref parkingowych na terenie KH Rybitwy.
 3. Karta specjalna KH Rybitwy jest własnością KH Rybitwy.
 4. Karta specjalna KH Rybitwy wyróżniona jest czerwonym kolorem tła naniesionego na powierzchnię karty i oznaczona kodem paskowym. Na karcie dodatkowo umieszczona jest nazwa firmy / instytucji oraz numer rejestracyjny samochodu.
 5. Upoważniony pracownik może odmówić wydania karty specjalnej, jeżeli zachodzi domniemanie, iż użytkownik mógłby korzystać z przepustki terminowej w inny sposób niż jest to wskazane w paragrafie 5 Regulaminu KH Rybitwy.

§ 5

 1. Po wydaniu karty klienta, karty Najemcy lub karty specjalnej użytkownikowi, ryzyko związane z utratą lub zniszczeniem karty obciąża użytkownika, któremu wydano kartę.
 2. W przypadku zagubienia lub utraty karty klienta, karty Najemcy lub karty specjalnej na rzecz osób trzecich wydanie duplikatu karty jest odpłatne.
 3. W przypadku umyślnego uszkodzenia karty klienta, karty Najemcy lub karty specjalnej, wydanie duplikatu karty jest odpłatne.
 4. Wysokość opłat wynikających z punktu 2 i 3 jest określona w tabeli opłat.

§ 6

 1. Odstępowanie osobom trzecim nie posiadającym upoważnienia od osoby, której karta klienta, karta Najemcy lub karta specjalna została wydana jest niedozwolone.
 2. Osoba, której została wydana kartą klienta, karta Najemcy lub karta specjalna odpowiada za naruszenia Regulaminu KH Rybitwy przez osoby, którym udzieliły upoważnienia do posługiwania się kartami.
 3. Karta klienta, karta Najemcy lub karta specjalna może być unieważniona przez upoważnionego pracownika na podstawie protokołu dokumentującego nie zastosowanie się użytkownika posługującego się kartami do zapisów zawartych w Regulaminie KH Rybitwy.

Wniosek o wydanie karty wjazdowej – wzór

Wniosek o wydanie karty wjazdowej
wniosek o wydanie karty wjazdowej str2